1. Strona główna
 2. Regulamin - Pracodawca

Regulamin - Pracodawca

REGULAMIN
korzystania z serwisu dla Pracodawców

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Poltalento.pl, w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych Pracodawców oraz Usługodawcy.
 2. Usługę świadczy Fundacja Kraina Akceptacji z siedzibą w Otrębusach, adres: ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy, KRS: 0000570153, NIP: 9512396365, REGON: 362236541.
 3. Definicje użytych w Regulaminie terminów:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu dla Pracodawców.
 • Poltalento.pl – serwis internetowy i platforma rekrutacyjna dla osób niepełnosprawnych, znajdująca się pod adresem www.poltalento.pl.
 • Usługodawca – Fundacja Kraina Akceptacji z siedzibą w Otrębusach, ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców - prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000570153, posiadająca NIP: 9512396365 oraz REGON: 362236541.
 • Pracodawca – użytkownik (przedsiębiorca) posiadający zarejestrowane konto Pracodawcy w Poltalento.pl, w celu uzyskania kontaktu z Kandydatami. W zależności od przyjętego modelu współpracy z Partnerem, Pracodawca może być Podmiotem Zatrudniającym Kandydata wyłonionego w toku rekrutacji bądź podmiotem, do którego Kandydat, po zatrudnieniu przez Partnera, jest kierowany. 
 • Partner – podmiot stale współpracujący z Usługodawcą w zakresie obsługi Poltalento.pl oraz realizacji postępowań rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem serwisu. Partnerami są:
 • Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5 00-057 Warszawa, KRS: 0000184702, NIP: 5342246480, REGON: 015635511;
 • „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki, KRS: 0000126996, NIP: 5342219738, REGON: 015325940.
 • Kandydat – użytkownik posiadający zarejestrowane konto Kandydata w Poltalento.pl, mający status osoby fizycznej z orzeczeniem o niepełnosprawności. Po pomyślnym przejściu danego procesu rekrutacji Kandydat zatrudniany jest przez Partnera albo Pracodawcę, do którego rekrutował. W przypadku zatrudnienia Kandydata przez jednego z Partnerów, Kandydat kierowany jest do wykonywania pracy u Pracodawcy.
 • Podmiot Zatrudniający – podmiot zawierający umowę z Kandydatem po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, prowadzonego za pośrednictwem Poltalento.pl. W zależności od przyjętego modelu współpracy Pracodawcy z Partnerem, Podmiotem Zatrudniającym może być Partner albo Pracodawca, do którego Kandydat rekrutował.
 • Ogłoszenie – oferta pracy umieszczona na Poltalento.pl przez Pracodawcę lub Trenera Pracy w imieniu Pracodawcy.
 • Trener Pracy – manager prowadzący rekrutację i asystujący Kandydatowi i Pracodawcy na każdym etapie rekrutacji.   
 • Profil Zawodowy Kandydata – profil Kandydata zawierający podstawowe zanonimizowane informacje o Kandydacie, przedstawione w sposób uniemożliwiający jego identyfikację, niebędące danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO.
 • Umowa – umowa o świadczenie usług / o współpracę zawarta pomiędzy Partnerem a Pracodawcą.
 • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę oraz Partnera na rzecz Pracodawcy, w oparciu o Umowę i niniejszy Regulamin.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Zakładając konto na Poltalento.pl Pracodawca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie przez Pracodawcę z Poltalento.pl.
 2. Poltalento.pl jako platforma aktywizacji zawodowej dedykowane jest wyłącznie Kandydatom będącym osobami fizycznymi legitymującymi się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz Pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem takich osób.
 3. Rodzaj i zakres Usług świadczonych w ramach Poltalento.pl:
 • Trener Pracy przypisany indywidualnie każdemu Pracodawcy. Trener Pracy przeprowadza pierwszy etap rekrutacji, proponuje Pracodawcy wybranych Kandydatów, organizuje i przeprowadza proces zatrudniania Kandydata oraz monitoruje jego pracę po nawiązaniu stosunku pracy. Trener Pracy przypisywany jest Pracodawcy niezwłocznie po podpisaniu Umowy;
 • Publikacja przez Pracodawcę Ogłoszeń dotyczących ofert pracy dla Kandydatów;
 • Publikacja przez Trenera Pracy, w imieniu Pracodawcy, Ogłoszeń dotyczących ofert pracy dla Kandydatów;
 • Dostęp do zanonimizowanej bazy danych z Profilami Zawodowymi Kandydatów;
 • Zapraszanie wybranych przez Pracodawcę Kandydatów do rekrutacji prowadzonej przez Pracodawcę.
 1. Kandydat wyłoniony w toku procesu rekrutacji prowadzonego za pośrednictwem Poltalento.pl, zatrudniany jest przez Partnera bądź Pracodawcę, do którego rekrutował – w zależności od podpisanej przez Partnera i Pracodawcę Umowy. W przypadku, gdy Podmiotem Zatrudniającym Kandydata, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, jest jeden z Partnerów, Kandydat – po nawiązaniu stosunku pracy z Partnerem – kierowany jest do pracy u Pracodawcy.
 2. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy Pracodawcą a Partnerem określa indywidualnie podpisywana Umowa. 
 3. Rozpoczęcie współpracy:
 • Nawiązanie współpracy i rozpoczęcie korzystania z Poltalento.pl przez Pracodawcę wymaga zarejestrowania konta Pracodawcy.
 • Rejestracja konta Pracodawcy jest bezpłatna.
 • Rejestracja Pracodawcy wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywacji konta poprzez link aktywujący wysyłany na adres e-mail Pracodawcy, wskazany przy rejestracji konta Pracodawcy.
 • Zarejestrowanie konta Pracodawcy umożliwia przeglądanie bazy danych z Profilami Zawodowymi Kandydatów. Inne funkcje Poltalento.pl nie są aktywne aż do momentu podpisania Umowy.
 1. Podpisanie Umowy:
 • Podpisanie Umowy zapewnia Pracodawcy pełny dostęp do wszystkich Usług, o których mowa w punkcie 6 Regulaminu.
 • Umowa podpisywana jest indywidualnie przez Partnera z każdym Pracodawcą. 
 1. Współpraca po podpisaniu Umowy:
 • Zawarcie Umowy z Partnerem nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Pracodawcy.
 • Bezpłatne pozostają Usługi: usługa Trenera Pracy, publikowanie nielimitowanej liczby Ogłoszeń, przeglądanie Profili Zawodowych Kandydatów, zapraszanie do rekrutacji wybranych Kandydatów.
 • Pracodawca ponosi koszty współpracy dopiero po zatrudnieniu Kandydata, odpowiednio – przez Partnera lub Pracodawcę. Wysokość kosztów określa Umowa.  
 1. Warunki korzystania z Poltalento.pl:
 • W celu skorzystania z Poltalento.pl, Pracodawca powinien dysponować:
 • urządzeniem komputerowym z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, Android, Linux lub równoważnym,
 • dostępem do Internetu gwarantującym dostęp do Poltalento.pl o przepustowości co najmniej 512 kb/s,
 • poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zakłóceń w realizacji Usług wywołanych siłą wyższą, przerwami w dostawach prądu, awariami sprzętu, przerwami w łączności z siecią Internet, nieuprawnioną ingerencją Pracodawcy lub osób trzecich, błędnym działaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerze Pracodawcy lub błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych.
 • Usługodawca zapewnia sobie prawo do dowolnej modyfikacji Poltalento.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Poltalento.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań związanych z Poltalento.pl. Z tytułu wskazanych powyżej czynności Pracodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 • Usługodawca zapewnia sobie prawo do czasowego wstrzymania funkcjonowania Poltalento.pl w celach związanych z modyfikacją serwisu bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Pracodawcy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności spowodowanych potrzebą zmiany funkcjonalności Poltalento.pl oraz wynikających z potrzeby dostosowania Poltalento.pl do nowych przepisów prawa. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Pracodawcę lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronie Poltalento.pl – w obu przypadkach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim. Pracodawcy, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w efekcie czego konto Pracodawcy zostanie zamknięte. O braku akceptacji zmian Pracodawca może powiadomić Usługodawcę pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@poltalento.pl. Dalsze korzystanie z usług Poltalento.pl po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację przez Pracodawcę.  
 • Usługodawca zapewnia sobie prawo do ograniczenia/pozbawienia Pracodawcę prawa do korzystania z Poltalento.pl, poprzez zastosowanie blokady lub usunięcie konta, w przypadku naruszenia przez Pracodawcę postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych:
 • Administratorem danych osobowych Pracodawców, będących osobami fizycznymi jest Usługodawca, tj. Fundacja Kraina Akceptacji z siedzibą w Otrębusach. Dane osobowe Pracodawców przetwarzane są w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Poltalento.pl oraz w celach umożliwienia Pracodawcom korzystania z funkcjonalności serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych, prowadzonych za jego pośrednictwem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracodawców zawarte zostały w Polityce prywatności
 • Dane osobowe Pracodawców mogą być udostępniane Partnerom, w celach umożliwienia Pracodawcom korzystania z funkcjonalności serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych, prowadzonych za jego pośrednictwem.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pracodawców zawarte zostały tutaj

 • Pracodawca jest zobowiązany nie ujawniać jakimkolwiek nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek informacji, w tym danych osobowych, w szczególności dotyczących Kandydatów, do których uzyskał dostęp w związku z zawarciem Umowy.
 • Pracodawca może udostępniać Usługodawcy dane osobowe swoich wybranych przedstawicieli, w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko w organizacji. Takie udostępnienie realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na możliwości prawidłowej realizacji Umowy oraz umowy o świadczenie usługi konta. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych przedstawicieli Pracodawców zawarte zostały w Polityce prywatności
 1. Wszelkie uwagi dotyczące działania Poltalento.pl można zgłaszać na adres: info@poltalento.pl.
 2. Postępowanie reklamacyjne:
  •  
  • Pracodawca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Poltalento.pl. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Pracodawcy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje niezawierające którejś z w/w informacji nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
  • Reklamacje należy składać na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na Poltalento.pl lub na adres poczty elektronicznej: info@poltalento.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania od Pracodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Pracodawcę na adres e-mail bądź adres korespondencyjny podany przez Pracodawcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Usługodawca dochowuje wszelkiej staranności, aby dane zawarte w Profilach Zawodowych Kandydatów były kompletne, poprawne i aktualne oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z nich przez Pracodawcę.
 4. Pracodawca zobowiązuje się do korzystania z Poltalento.pl wyłącznie w sposób i w celach opisanych w Regulaminie. Zabrania się w szczególności kopiowania bazy danych z Profilami Zawodowymi Kandydatów. 
 5. Regulamin oraz Poltalento.pl podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Poltalento.pl będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz