1. Strona główna
 2. Regulamin - Kandydat

Regulamin - Kandydat

REGULAMIN
korzystania z serwisu dla Kandydatów

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Poltalento.pl, w szczególności prawa i obowiązki zarejestrowanych Kandydatów oraz Usługodawcy.
 2. Usługę świadczy Fundacja Kraina Akceptacji z siedzibą w Otrębusach, adres: ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy, KRS: 0000570153, NIP: 9512396365, REGON: 362236541.
 3. Definicje użytych w Regulaminie terminów:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu dla Kandydatów.
 • Poltalento.pl – serwis internetowy i platforma rekrutacyjna dla osób niepełnosprawnych, znajdująca się pod adresem www.poltalento.pl.
 • Usługodawca – Fundacja Kraina Akceptacji z siedzibą w Otrębusach, ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców - prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000570153, posiadająca NIP: 9512396365 oraz REGON: 362236541.
 • Kandydat – użytkownik posiadający zarejestrowane konto Kandydata w Poltalento.pl, mający status osoby fizycznej z orzeczeniem o niepełnosprawności. Po pomyślnym przejściu danego procesu rekrutacji Kandydat zatrudniany jest przez Partnera albo Pracodawcę, do którego rekrutował. W przypadku zatrudnienia Kandydata przez jednego z Partnerów, Kandydat kierowany jest do wykonywania pracy u Pracodawcy.
 • Partner – podmiot stale współpracujący z Usługodawcą w zakresie obsługi Poltalento.pl oraz realizacji postępowań rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem serwisu. Partnerami są:
 • Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Jana Henryka Dąbrowskiego 5 00-057 Warszawa, KRS: 0000184702, NIP: 5342246480, REGON: 015635511;
 • „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki, KRS: 0000126996, NIP: 5342219738, REGON: 015325940.
 • Pracodawca – użytkownik (przedsiębiorca) posiadający zarejestrowane konto Pracodawcy w Poltalento.pl, w celu uzyskania kontaktu z Kandydatami. W zależności od przyjętego modelu współpracy z Partnerem, Pracodawca może być Podmiotem Zatrudniającym Kandydata wyłonionego w toku rekrutacji bądź podmiotem, do którego Kandydat, po zatrudnieniu przez Partnera, jest kierowany. 
 • Podmiot Zatrudniający – podmiot zawierający umowę z Kandydatem po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, prowadzonego za pośrednictwem Poltalento.pl. W zależności od przyjętego modelu współpracy Pracodawcy z Partnerem, Podmiotem Zatrudniającym może być Partner albo Pracodawca, do którego Kandydat rekrutował.
 • Ogłoszenie – oferta pracy umieszczona na Poltalento.pl przez Pracodawcę lub Trenera Pracy w imieniu Pracodawcy.
 • Trener Pracy – manager prowadzący rekrutację i asystujący Kandydatowi i Pracodawcy na każdym etapie rekrutacji.   
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Korzystanie przez Kandydatów z usług Poltalento.pl jest bezpłatne.
 2. Poltalento.pl dedykowane jest wyłącznie Kandydatom, będącym osobami fizycznymi legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 3. Wyszukiwanie i przeglądanie ofert pracy nie wymaga rejestracji na Poltalento.pl.
 4. Aplikowanie na wybraną ofertę pracy wymaga rejestracji oraz wypełnienia profilu zawodowego Kandydata.
 5. Rejestracja na Poltalento.pl wymaga podania: imienia, nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu, hasła, deklaracji posiadania orzeczenia o niepełnosprawności oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.  Zwrotnie na adres e-mail podany przy rejestracji przesyłany jest link aktywujący konto.
 6. Kandydat zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
 7. Podany przez Kandydata w procesie rejestracji login i hasło dają dostęp do profilu zawodowego Kandydata.
 8. Kandydat, którego konto zostało zarejestrowane na Poltalento.pl ma możliwość samodzielnego aplikowania na wybrane przez siebie oferty pracy oraz może uczestniczyć w wybranych procesach rekrutacyjnych.  
 9. Kandydat, którego konto zostało zarejestrowane na Poltalento.pl i który wypełni swój profil zawodowy otrzymuje zaproszenia do rekrutacji zgodne z jego wykształceniem, doświadczeniem oraz odpowiadające podanym preferencjom względem lokalizacji miejsca pracy. Zaproszenia wysyłane są przez Trenera Pracy i/lub Pracodawców. 
 10. Kandydat, którego konto zarejestrowane zostało na Poltalento.pl ma możliwość przechowywania w serwisie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym: CV, listu motywacyjnego, referencji i orzeczenia o niepełnosprawności.
 11. Rejestracja konta Kandydata daje możliwość skorzystania z usługi Trenera Pracy. Dostęp do Trenera Pracy otrzymuje każdy Kandydat aplikujący na wybrane ogłoszenie o pracę. Trener Pracy asystuje Kandydatowi na każdym etapie rekrutacji.
 12. Podmiotem Zatrudniającym Kandydata wyłonionego w toku danego procesu rekrutacji jest Partner bądź Pracodawca, do którego Kandydat rekrutował – w zależności od przyjętego przez Partnera i Pracodawcę modelu współpracy. W przypadku, gdy Podmiotem Zatrudniającym Kandydata, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji, jest jeden z Partnerów, Kandydat – po nawiązaniu stosunku pracy z Partnerem – kierowany jest do pracy u Pracodawcy.
 13. Trener Pracy utrzymuje kontakt z Kandydatem również po nawiązaniu stosunku pracy, pomaga Kandydatowi w sytuacjach związanych z wykonywaną pracą, w szczególności: w respektowaniu norm czasu pracy, wyjaśnianiu obowiązków pracowniczych, organizowaniu dokumentów związanych z zatrudnieniem, np. zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, zaświadczenia dotyczącego wysokości zarobków. 
 14. Na podany przy rejestracji adres e–mail Kandydat otrzymuje zawiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z jego profilem na Poltalento.pl, w szczególności: informacje o statusie Kandydata w rekrutacjach, w których uczestniczy, zaproszenia do udziału we wskazanych rekrutacjach, informacje od Trenera Pracy dotyczące wybranych procesów rekrutacyjnych.  
 15. Poza Usługodawcą, dostęp do informacji zawartych w profilu zawodowym Kandydata mogą uzyskać Partnerzy oraz wybrani Pracodawcy, przy czym do czasu spotkania rekrutacyjnego, Pracodawca posiada jedynie wgląd do zanonimizowanej (tj. niepozwalającej na identyfikację) formy profilu zawodowego Kandydata.
 16. Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Usługodawca, tj. Fundacja Kraina Akceptacji z siedzibą w Otrębusach. Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są w celach wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Poltalento.pl oraz w celu umożliwienia Kandydatowi korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych za pośrednictwem serwisu i korzystania z wszystkich jego funkcjonalności. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatów zawarte zostały w Polityce prywatności
 17. Dane osobowe Kandydatów, w tym dane szczególnych kategorii, mogą być udostępniane Partnerom oraz Pracodawcom, w celu wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w podmioty za pośrednictwem Poltalento.pl. Każdy ze wskazanych podmiotów, któremu udostępnione zostały dane osobowe Kandydata, staje się odrębnym i niezależnym od Usługodawcy administratorem danych osobowych Kandydata, w związku z czym spoczywają na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z RODO.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydatów przez Partnerów zostały zawarte tutaj

 1. Kandydat ma obowiązek podania w swoim profilu zawodowym prawdziwych danych i ich aktualizacji w przypadku zmiany stanu faktycznego. 
 2. Zabrania się używania wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uznanych za obraźliwe.
 3. Poltalento.pl zapewnia sobie możliwość uzupełniania w imieniu Kandydata danych zawartych w jego profilu zawodowym na podstawie CV Kandydata umieszczonego na Poltalento.pl. 
 4. Kandydat może w dowolnym momencie usunąć swoje konto z Poltalento.pl.
 5. Usługodawca zapewnia sobie możliwość zablokowania i/lub usunięcia profilu Kandydata w przypadku złamania przez Kandydata postanowień niniejszego Regulaminu lub powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że konto jest nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie odpowiada za treść merytoryczną publikowanych Ogłoszeń.
 7. Usługodawca zapewnia sobie prawo do dowolnej modyfikacji Poltalento.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Poltalento.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych prawem działań związanych z Poltalento.pl. Z tytułu wskazanych powyżej czynności Kandydatom nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 8. Usługodawca zapewnia sobie prawo do czasowego wstrzymania Poltalento.pl w celach związanych z modyfikacją serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Kandydatów.    
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności spowodowanych potrzebą zmiany funkcjonalności Poltalento.pl oraz wynikających z potrzeby dostosowania Poltalento.pl do nowych przepisów prawa. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Kandydata lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronie Poltalento.pl – w obu przypadkach z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim. Kandydatowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w efekcie czego konto Kandydata zostanie zamknięte. O braku akceptacji zmian Kandydat może powiadomić Usługodawcę pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@poltalento.pl. Dalsze korzystanie z usług Poltalento.pl po zmianie Regulaminu oznacza jego akceptację przez Kandydata.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące działania Poltalento.pl można zgłaszać na adres: info@poltalento.pl.
 11. Kandydat ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Poltalento.pl. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Kandydata, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje niezawierające którejś z w/w informacji nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 13. Reklamacje należy składać na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na Poltalento.pl lub na adres poczty elektronicznej: info@poltalento.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania od Kandydata. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Kandydata na adres e-mail bądź adres korespondencyjny podany przez Kandydata w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 14. Regulamin oraz Poltalento.pl podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego.
 15. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z Poltalento.pl będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.  

 

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz