1. Strona główna
  2. Blog
  3. Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności 

Procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności 

2021-09-28

Orzeczenie o niepełnosprawności jest formalnym potwierdzeniem, że jest się osobą z określoną dysfunkcją organizmu. Daje ono podstawę do starania się o uzyskanie różnego rodzaju ulg i świadczeń. Na polu zawodowym pracownikowi umożliwia korzystanie z określonych przywilejów, a pracodawcy uzyskanie obniżenia kosztów zatrudnienia oraz dodatkowych dotacji, które zostaną przeznaczone na odpowiednie przystosowanie stanowiska pracy.

Kto może ubiegać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

O orzeczenie o niepełnosprawności może ubiegać się osoba, która ukończyła 16 lat i posiada dysfunkcję organizmu ograniczającą jego funkcjonowanie społeczno-zawodowe. 
Oznacza to, że osoba nie może samodzielnie, bez wsparcia czy udogodnień podjąć pracy, albo wypełniać wszystkich codziennych obowiązków.

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Aby otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, należy złożyć w powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności następujące dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności – druk wniosku można uzyskać w siedzibie zespołu ds. orzekania bądź samodzielnie wydrukować go ze strony internetowej zespołu – link.
  2. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza prowadzącego — druk zaświadczenia można uzyskać w siedzibie zespołu ds. orzekania, bądź samodzielnie wydrukować go ze strony internetowej zespołu — link. Warto podkreślić, iż teki zaświadczenie jest ważne 30 dni.
  3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historii choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

procedura orzekania o stopniu niepełnosprawności

Po uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności trzeba wnioskować, również w zespole ds. Orzekania o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. W tym celu należy złożyć:

  • Wniosek o wydanie legitymacji,
  • 1 zdjęcie,
  • Oryginał orzeczenia do wglądu.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg i zniżek w opłatach za dobra i usługi oferowane – na podstawie prawa miejscowego – przede wszystkim przez podmioty publiczne. Na podstawie przepisów obowiązujących na terenie całego kraju, legitymacja uprawnia również do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Stopnie niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, ze względu na rokowania co do poprawy stanu zdrowia może zostać wydane na stałe lub na czas określony.

Ze względu na posiadany stopień dysfunkcji, osoba z niepełnosprawnością zostaje zakwalifikowana do jednej z trzech grup orzekających o stopniu niepełnosprawności. Wyróżniamy stopień znaczny, umiarkowany i lekki.

Znaczny stopień niepełnosprawności

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę zorze naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej, albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Posiadanie jednego z powyższych stopni niepełnosprawności nie oznacza niemożności podjęcia zatrudnienia. Jego ewentualne warunkowanie określane jest indywidualnie przez służby medycyny pracy.

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz