1. Strona główna
  2. Polityka prywatności oraz cookies

Polityka prywatności oraz cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

„Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” z siedzibą w Otrębusach („PION”), będąca właścicielem serwisu Poltalento.pl („Serwis”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Serwisu. 
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu, przygotowaliśmy niniejszy dokument, zwany Polityką prywatności („Polityka”). 
Polityka zawiera szereg informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez PION, w tym m.in.:
•    określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi PION;
•    wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego PION gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
•    wyjaśnia, kiedy i dlaczego PION będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami; oraz
•    wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś: 
(1)    użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata lub Pracodawcy i korzystającym z usług oferowanych w związku z założeniem konta;
(2)    użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, tj. korzystającym z Serwisu w celach niewymagających rejestracji, jak przesłanie formularza kontaktowego;
(3)    przedstawicielem użytkownika Serwisu, posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, tj. osobą reprezentującą lub występującą z ramienia w/w użytkownika.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).

1.    KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Administratorem Twoich danych osobowych jest „Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” z siedzibą w Otrębusach, adres: ul. Kępińska 90, 05-805 Otrębusy („Administrator”, „my”). 
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na w/w adres korespondencyjny bądź pod adresem e-mail: odo@poltalento.pl

2.    JAKIE INFORMACJE I Z JAKICH ŹRÓDEŁ ZBIERAMY?
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością w Serwisie. Będą to w szczególności: 
•    informacje podane przez Ciebie w związku z wypełnieniem i przesłaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie; 
•    dane dotyczące wyszukiwanych i przeglądanych przez Ciebie ofert pracy, 
•    dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego czy przeglądarki;
•    inne dane zawarte w plikach cookies. 
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata lub Pracodawcy, dodatkowo przetwarzamy informacje uzyskane od Ciebie w związku z:
•    zakładaniem konta w Serwisie;
•    korespondencją z Trenerem Pracy;
•    prowadzeniem rozmów telefonicznych i spotkań; oraz
•    uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji i deponowaniem dokumentów w Serwisie (dotyczy użytkowników posiadających zarejestrowane konto Kandydata).
Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskane o Tobie w związku z: 
•    zakładaniem konta Pracodawcy w Serwisie;
•    korespondencją z Trenerem Pracy;
•    prowadzeniem rozmów telefonicznych i spotkań.

Pamiętaj, że Serwis jest platformą umożliwiającą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, dlatego Administrator może zbierać i przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia Kandydatów, w tym informacje o ich niepełnosprawności. 

3.    W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
a)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak: 
•    skontaktowanie się z Tobą i obsługa zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego, 
•    administrowanie i zarządzanie Serwisem;
b)    na podstawie Twojej zgody, w tych wszystkich przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania Twoich danych, np. w razie podania danych osobowych w zakresie szerszym niż jest on niezbędny do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
a)    w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)    na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celach: 
•    umożliwienia Ci korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz z wszystkich jego funkcjonalności,
•    udostępnienia Twoich danych osobowych ujawnionych w Serwisie wybranym rekruterom (pracodawcom), takim jak: 
    - Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa),
    - „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki),
    - podmioty, które posiadają zarejestrowane konto Pracodawcy w Serwisie, 
na potrzeby wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w podmioty za pośrednictwem Serwisu;
c)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi. 
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
a)    w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
•    udostępnienie Twoich danych osobowych partnerom Administratora:
    - Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa) oraz 
    - ABA-Service sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki),
na potrzeby umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem.
•    tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów, 
•    ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami. 
Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Pracodawcę, takich jak bieżący kontakt w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi konta, utrzymywanie relacji biznesowych, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
a)    podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
b)    podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem Serwisu, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i konsultacyjne). 

Ponadto:
a)    jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe możemy udostępniać wybranym rekruterom (pracodawcom), takim jak: 
•    Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa),
•    „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki),
•    podmioty, które posiadają zarejestrowane konto Pracodawcy w Serwisie, 
na potrzeby wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w podmioty za pośrednictwem Serwisu;
b)    jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe możemy udostępniać partnerom Administratora, tj.:
•    Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa) oraz 
•    ABA-Service sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki),
na potrzeby umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem.
Każdy z w/w podmiotów, któremu udostępnione zostały Twoje dane osobowe, staje się odrębnym i niezależnym od PION administratorem danych osobowych, w związku z czym spoczywają na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO. 
Twoje dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

5.    JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Serwisem. 
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.   
Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.   
Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta na rzecz Pracodawcy, którego reprezentujesz. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.   

6.    JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:
(1)    jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
(2)    możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
(3)    możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
(4)    możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
(5)    w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
(6)    w przypadkach określonych prawem, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
(7)    możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Ci w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.    CZY TWOJE DANE BĘDĄ PROFILOWANE?
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8.    CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale pamiętaj że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:
a)    uniemożliwi Ci rejestrację konta Kandydata lub Pracodawcy;
b)    uniemożliwi lub utrudni Ci korzystanie z funkcjonalności Serwisu;
c)    uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w postępowania rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. 

9.    BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych. 

 Załącznik nr 2 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” oraz „ABA-Service” sp. z o.o. informują o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych za pośrednictwem serwisu Poltalento.pl („Serwis”) oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ STOWARZYSZENIE „NIEPEŁNOSPRAWNI DLA ŚRODOWISKA EKON”

1.    Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mortkowicza 5, 02-823 Warszawa („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: odo@ekon.org.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: ekon.iod@discretia.pl. 
2.    Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie: 
    - od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), w zakresie ujawnionym na potrzeby serwisu Poltalento.pl, w tym dane podane w związku z zakładaniem konta w Serwisie, uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji oraz deponowaniem dokumentów; 
    - podczas korespondencji z Trenerem Pracy oraz prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań. 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
W związku z tym, że Serwis zakłada aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, aby umożliwić Ci znalezienie odpowiedniej pracy, musimy przetwarzać dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, w szczególności posiadanej niepełnosprawności. 
3.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a)    na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO);
b)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. realizacji wybranych postępowań rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej wycofania. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.   
5.    Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. usługi wsparcia w procesie rekrutacji). W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
6.    Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
7.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.   
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim nie pochodzą one od PION, jest całkowicie dobrowolne, pamiętaj jednak, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. utrudni bądź uniemożliwi udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
PRZEZ „ABA-SERVICE” SP. Z O.O. 

1.    Administratorem Twoich danych osobowych będzie „ABA-Service” sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie, adres: Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych możesz kontaktować się z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresem e-mail: sekretariat@aba-service.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: aba.iod@discretia.pl. 
2.    Będziemy zbierać i przetwarzać informacje uzyskane o Tobie: 
    - od naszego partnera „Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („PION”), w zakresie ujawnionym na potrzeby serwisu Poltalento.pl, w tym dane podane w związku z zakładaniem konta w Serwisie, uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji oraz deponowaniem dokumentów; 
    - podczas korespondencji z Trenerem Pracy oraz prowadzenia rozmów telefonicznych i spotkań. 
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja postępowań rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
W związku z tym, że Serwis zakłada aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, aby umożliwić Ci znalezienie odpowiedniej pracy, musimy przetwarzać dane dotyczące stanu Twojego zdrowia, w szczególności posiadanej niepełnosprawności. 
3.    Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
a)    na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit a RODO);
b)    w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.    Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. realizacji wybranych postępowań rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej wycofania. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.   
5.    Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe, tj. firmom (podwykonawcom) świadczącym na naszą rzecz określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. usługi wsparcia w procesie rekrutacji). W każdym przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.
6.    Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  
7.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do momentu wycofania zgody.   
W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8.    Podanie przez Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim nie pochodzą one od PION, jest całkowicie dobrowolne, pamiętaj jednak, że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np. utrudni bądź uniemożliwi udział w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu. 


POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca korzystania ze strony internetowej i plików cookies („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób „Platforma Integracji Osób Niepełnosprawnych – Porozumienie Przedsiębiorczości Społecznej” („my”) korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii do rozpoznawania użytkownika („Użytkownik”) odwiedzającego naszą stronę internetową www.poltalento.pl („Strona internetowa”), tłumaczy, na czym polegają te technologie i dlaczego je wykorzystujemy, a także przedstawia prawa Użytkownika w zakresie nadzoru nad ich wykorzystywaniem. 
1. Pliki cookies i inne technologie monitorujące: Definicja
Plik „cookie” jest plikiem tekstowym, który witryna internetowa wysyła do komputera odwiedzającego lub innego urządzenia połączonego z Internetem, aby zidentyfikować przeglądarkę odwiedzającego, bądź aby zapisać informacje lub ustawienia w przeglądarce internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której został wysłany, „żywotność” pliku cookie oraz losowo wygenerowany unikatowy identyfikator.
Możemy wykorzystywać inne technologie, w tym sygnalizatory sieciowe (web beacons) i JavaScript, które w niektórych przypadkach współpracują wraz z plikami cookies i innymi środkami z naszą Stroną internetową, aby umożliwić identyfikację Twojego urządzenia. Te inne technologie pozwalają uaktywnić określone funkcje na naszej Stronie internetowej. Możemy także korzystać z określonych technologii w celu określenia czy wiadomość e-mail, którą Ci wysłaliśmy została otwarta lub czy link w niej umieszczony został przez Ciebie kliknięty.
2. Jak korzystamy z plików cookies
W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie.
Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookies, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie internetowej oraz w celu personalizacji Strony zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe.
Technologie monitorujące mogą mieć charakter trwały (tj. pliki pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu aż do czasu, gdy je wykasujesz) lub sesyjny (tj. pliki pozostają wyłącznie do czasu zamknięcia przeglądarki).
Nasza Strona internetowa korzysta w szczególności z następujących rodzajów plików cookies:
•    Niezbędne pliki cookies. To pliki niezbędne do świadczenia usług i zapewnienia dostępności funkcjonalności, o które wyraźnie prosisz. Możemy korzystać z plików cookies i technologii monitorujących w celu zapobiegania nadużyciom, poprawy bezpieczeństwa, administracji systemem. Nie mamy obowiązku uzyskania Twojej zgody w związku z plikami cookies, których wykorzystanie jest niezbędne;
•    Pliki cookies służące do analizy oraz oceny wydajności. Pliki cookies możemy wykorzystywać w celu oceny wydajności naszej Strony internetowej, w tym w ramach działań analitycznych mających na celu podniesienie jakości treści oferowanych za pośrednictwem Strony;
•    Pozostałe pliki cookies służące pozyskiwaniu informacji dotyczących Twojej aktywności m.in. personalizowania reklam.
3. Ustawienia i usuwanie plików cookies
W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookies lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/-a.
Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Strony internetowej. 
Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookies. Informacje na temat usuwania plików cookies z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. 
Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność Strony internetowej. 
4. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

Szukasz pracy?

Bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami 

i ZAŁÓŻ KONTO w zakładce

"Strefa Kandydata".

Wyłącz